Vietnamese   /   Vietnam review (8/12/2018) - Việt Nam tuần qua (8/12/2018)

http://media.sbs.com.au/podcasts/itunes/Vietnamese.png

Description

Why were the Red Star Air Forces regiment sent to control of the North West? - Cảm tưởng vể Giải Nhân Quyền Việt Nam 2018 được trao cho ba nhà hoạt động tại Việt Nam. 

Subtitle
<p>Why were the Red Star Air Forces regiment sent to control of the North West?</p> - <p>Cảm tưởng vể Giải Nhân Quyền Việt Nam 2018 được trao cho ba nhà hoạt động tại Việt Nam.</p><p>&nbsp;</p>
Duration
0:19:19
Publishing date
2018-12-07 05:05
Link
https://tracking.feedpress.it/link/17613/10883259
Contributors
Enclosures
vietnamese_e82f4443-483f-49dc-9685-59741d3bbf7e.mp3