Vietnamese   /   Nước Úc trong tuần (7/12/2018) - Nước Úc trong tuần (7/12/2018)

http://media.sbs.com.au/podcasts/itunes/Vietnamese.png

Description

Quốc hội thông qua luật giải mã thông tin để chống khủng bố trong ngày họp cuối cùng của năm, trong khi dự luật Nauru sẽ được Hạ viện thảo luận vào đầu năm 2019. - Quốc hội thông qua luật giải mã thông tin để chống khủng bố trong ngày họp cuối cùng của năm, trong khi dự luật Nauru sẽ được Hạ viện thảo luận vào đầu năm 2019.

Subtitle
<p>Quốc hội thông qua luật giải mã thông tin để chống khủng bố trong ngày họp cuối cùng của năm, trong khi dự luật Nauru sẽ được Hạ viện thảo luận vào đầu năm 2019.</p> - <p>Quốc h
Duration
0:16:44
Publishing date
2018-12-07 05:21
Link
https://tracking.feedpress.it/link/17613/10883261
Contributors
Enclosures
vietnamese_e572b4f1-0734-41a9-a8b7-8f90ca052cc6.mp3