Vietnamese   /   Encryption laws pass, but Labor's Nauru bill delayed - Luật giải mã thông tin được thông qua vào giờ chót

http://media.sbs.com.au/podcasts/itunes/Vietnamese.png

Description

The last parliamentary sitting of the year in Australia has turned out chaotic but eventually led to the passage of new encryption laws. - Trong phiên họp cuối cùng của Quốc hội Úc năm 2018 đã diễn ra trong cảnh hỗn loạn thế nhưng sau cùng đã dẫn đến việc thông qua đạo luật mới về vấn đề giải mã để ngăn ngừa và chống khủng bố.

Subtitle
<p>The last parliamentary sitting of the year in Australia has turned out chaotic but eventually led to the passage of new encryption laws.</p> - <p>Trong phiên họp cuối cùng của Quốc hội Úc năm 2018 đã diễn ra trong cảnh h
Duration
0:05:16
Publishing date
2018-12-07 03:25
Link
https://tracking.feedpress.it/link/17613/10883196
Contributors
Enclosures
vietnamese_83b01fa6-2352-4c97-a4e2-9e4fb2d6610c.mp3