Vietnamese   /   Tax & You (152) ATO warning on tax scam - Thuế và bạn (152) Sở Thuế cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo

http://media.sbs.com.au/podcasts/itunes/Vietnamese.png

Description

The Tax Office has issued a warning regarding tax scams and outlined a number of ways to help us protect personal information to avoid fraudulent use of personal information. - Vừa qua Sở Thuế có đưa ra một cảnh báo liên quan đến tax scam và đưa ra một số phương cách để giúp chúng ta bảo vệ những chi tiết cá nhân nhằm tránh những trường hợp lường gạt dùng các chi tiết cá nhân của mình.

Subtitle
<p>The Tax Office has issued a warning regarding tax scams and outlined a number of ways to help us protect personal information to avoid fraudulent use of personal information.</p> - <p>Vừa qua Sở Thuế có đưa ra một cảnh báo liên q
Duration
0:19:48
Publishing date
2018-12-06 07:39
Link
https://tracking.feedpress.it/link/17613/10883138
Contributors
Enclosures
vietnamese_daa02b2a-63e8-4dcd-8d91-7a0ff348ef23.mp3