Learn Afrikaans | AfrikaansPod101.com   /   Extensive Reading in Afrikaans for Intermediate Learners #8 - How to Interview

http://www.afrikaanspod101.com/static/images/afrikaanspod101/itunes_logo1400.jpg

Description

Lesson Audio Download MP3 Dialog Download MP3

Summary

Learn Afrikaans with AfrikaansPod101! Don't forget to stop by AfrikaansPod101.com for more great Afrikaans Language Learning Resources! -------Lesson Dialog------- ----Formal Afrikaans---- HOE OM 'N ONDERHOUD TE VOER WAT IS 'N ONDERHOUD?' Wil jy meer leer oor 'n persoon of 'n onderwerp? ... 'n Lekker manier om te leer is om 'n onderhoud te voer met iemand. ... 'n Onderhoud is 'n vergadering waar jy kan vrae vra. Onderhoude is maklik en pret! WIE OM 'N ONDERHOUD MEE TE VOER Wil jy 'n grootouer of 'n buurman beter leer ken? Miskien wil jy you onderwyser of vriend beter leer ken. Meeste mense is gelukkig om te deel oor hulle lewe. VRAE OM TE VRA Kom ons sê jy wil oor jou oupa leer. Jy kan hom vrae vra oor verskillende dele van sy lewe. VROEËR LEWE 1. Watter jaar was jy gebore? 2. Waar was jy gebore? 3. Het jy in die stad of platteland groot geword? 4. Het jy enige diere gehad? 5. Wat kan jy die meeste onthou van toe jy my my ouderdom was? VOLWASSENE WORDING 1. Wat is jou werk? 2. Hoe het jy Ouma ontmoet? 3. Hoeveel verskillende plekke het jy gebly? 4. Waar het jy gegaan op jou gunsteling vakansie? NOU 1. Hoe oud is jou nou? 2. What is jou gunsteling stokperdjie? 3. Wat is jy meeste trots op? 4. Wat is drie dinge wat jy oor mal is in jou lewe? Vra jou oupa om 'n foto te bring om jou oor te vertel. Vra ook vir hom om iets te bring oor sy lewe wat jou sal verbaas. WAT OM TE BRING Kom bymekaar met jou oupa vir die onderhoud as jy kan. Dit is 'n goeie manier om die onderhoud te doen. Bring 'n notaboek en 'n potlood om notas te neem. Onthou om jou lys van vrae te bring! Bring ook 'n kamera en 'n manier om die onderhoud te opneem. Jy sal later dit wil luister. GEDURENDE DIE ONDERHOUD Wees betyds of 'n bietjie vroeg vir die onderhoud. Bedank jou oupa dat hy jou ontmoet het. Vra vir details om die onderhoud meer interessant te maak. Neem baie notas terwyl jou oupa praat. Vra as jy nie iets verstaan nie. Bedank jou oupa weer aan die einde van die onderhoud. NA DIE ONDERHOUD Maak meer notas na jy by die huis is. Jy sal dan meer onthou oor die onderhoud. Luister later weer na die opname om nog meer te onthou. Skryf jou onderhoud soos 'n verslag. Deel dit met jou familie en vriende. Wat het jy geleer deur die onderhoud te doen? ----Formal English---- HOW TO INTERVIEW WHAT IS AN INTERVIEW? Do you want to learn more about a person or subject? A fun way to learn is to interview someone. An interview is a meeting where you ask questions. Interviews are easy and fun! WHO TO INTERVIEW Do you want to know a grandparent or neighbor better? Maybe you want to get to know your teacher or a friend. Most people are happy to share about their lives. QUESTIONS TO ASK Let’s say you want to learn about your grandpa. You can ask him questions about different times in his life. EARLY LIFE 1. What year were you born? 2. Where were you born? 3. Did you grow up in the city or country? 4. Did you have any pets? 5. What do you remember most from when you were my age? BECOMING A GROWN-UP 1. What was your job? 2. How did you meet Grandma? 3. How many different places have you lived? 4. Where did you go on your favorite vacation? NOW 1. How old are you now? 2. What are your favorite hobbies? 3. What are you most proud of? 4. What are three things you love about your life? Ask your grandpa to bring an old picture to tell you about. Also ask him to bring something about his life that will surprise you. WHAT TO BRING Get together with your grandpa for the interview if you can. It’s a good way to do the interview. Bring a notebook and a pencil to take notes. Remember to bring your list of questions! Also bring a camera and a way to record the interview. You’ll want to listen [...]