Aprenda Chino

http://www.chinocastellano.com/files/ban300-04_chino.jpg

Curso progresivo y detallado de Chino Mandarín. Cuenta con diversas lecciones y variados niveles de dificultad empezando desde cero. Las primeras cuatro lecciones son totalmente gratuitas. A medida que avance, encontrará más expresiones en chino que en español, con el fin de potenciar su fluidez. Para conocer todos los recursos y aprovechar todas las ventajas que ofrecemos, le invitamos a que visite nuestro sitio web.

0 Likes     0 Followers     1 Subscribers

Sign up / Log in to like, follow, recommend and subscribe!

Website
http://www.chinocastellano.com/itunes/feed?field_lesson_value=144
Description
Curso progresivo y detallado de Chino Mandarín. Cuenta con diversas lecciones y variados niveles de dificultad empezando desde cero. Las primeras cuatro lecciones son totalmente gratuitas. A medida que avance, encontrará más expresiones en chino que en español, con el fin de potenciar su fluidez. Para conocer todos los recursos y aprovechar todas las ventajas que ofrecemos, le invitamos a que visite nuestro sitio web.
Language
🇪🇸 Spanish
last modified
2018-08-16 20:46
last episode published
2018-08-16 11:20
publication frequency
8.18 days
Contributors
ChinoCastellano.com author  
Chinese Learn Online owner  
Explicit
false
Number of Episodes
330
Rss-Feeds
Detail page
Categories
Society & Culture Education Places & Travel Language Courses

Recommendations


Episodes

Date Thumb Title & Description Contributors
16.08.2018

Repaso 3 del Nivel 3

Lección 180: Repaso 3 del Nivel 3 En esta lección aprenderá: Nǐmíngtiān kěyǐgēn wǒyīqǐqùdiànzi shāngdiàn ma? Wǒxūyào mǎi yītái xīnde diànnǎo Dāngrán kěyǐ Kěshìnǐwèi shénme xūyào wǒgēn nǐyīqǐqù? Yīnwèi wǒduìdiànnǎo de dōngxībúshìhěn ...
16.08.2018

Repaso 2 del Nivel 3

Lección 179: Repaso 2 del Nivel 3 En esta lección aprenderá: Wā,nǐzěnme mǎi le nàme duōdōngxi Wǒjīnwǎn yào qǐng wǒtóngshìlái wǒjiāchīfàn Suǒyǐwǒjīntiān dōu huìhěn máng O,nǐxūyào bāngmáng ma? Xièxiè, nǐzhēn tǐtiē Nǐkěyǐbāng wǒbǎzhè...
16.08.2018

Repaso 1 del Nivel 3

Lección 178: Repaso 1 del Nivel 3 En esta lección se repasará: Xiàge lǐbài yīshìjiàrì Suǒyǐwǒzhège zhōumòyǒu sān tiān de jiàrì Yǒu nǎxiēshìqíng nǐjuéde kěyǐtuījiàn wǒzuòde ma? Nǐkěyǐchūqùlǚxíng a Tīng qǐlái hái búcuò Kěshìwǒbùxiǎn...
16.08.2018

Conocer chicas en un bar

Lección 177: Conocer chicas en un bar En esta lección aprenderá: Nǐkàn qǐlái hěn lèi Nǐzuótiān wǎnshàng méiyǒu shuìjiào ma? Wǒshuìle, kěshìméiyǒu shuìbǎo Wǒzuówǎn gēn yīxiēpéngyǒu qùle jiǔba Dào jīntiān zǎoshàng sìdiǎn cái huíjiā ...
16.08.2018

Escoger las chicas

Lección 176: Escoger las chicas En esta lección aprenderá: xiàohuà zhēnxīn chēngzàn tuījiàn yǎnjīng jǐnzhāng chēng Zàn jiàn Jǐn jīng yǎn
16.08.2018

Mi nuevo teléfono móvil

Lección 175: Mi nuevo teléfono móvil En esta lección aprenderá: nǐkàn Wǒmǎi le yīzhīxīnde shǒujī Kàn qǐlái hěn bàng Duì a Zhèshìzuìxīnde kuǎnshì. Wǒzhīdào Xiànzài zhèzhǒng kuǎnshìhěn liúxíng Wǒhěnduōde péngyǒu dōu yǒu Wǒyǐwé...
16.08.2018

Centros comerciales

Lección 174: Centros comerciales En esta lección aprenderá: gòuwùzhōngxīn jiàqián Shājià bǎozhèng rìcháng yòngpǐn zhōngxīn Bǎo zhèng Gòu shā rìcháng
16.08.2018

Comprando calidad

Lección 173: Comprando calidad En esta lección aprenderá: Bùhǎo yìsi,kěyǐqǐngwèn yīxiàma? Dāngrán kěyǐ Nǐxūyào wǒbāng nǐshénme máng? Wèi shénme zhètái zhàoxiàngjīnàme guì? Yīnwèi tāshìyīge hěn yǒumíng de páizi Rúguǒwǒmǎi le,fāx...
16.08.2018

Ponga atención a su alimentación

Lección 172: Ponga atención a su alimentación En esta lección aprenderá: Nǐzuìjìn kàn qǐlái bǐjiào shòu O,tài bàng le! Nǐzhōngyúfāxiàn le! Zuìjìn wǒhěn zhùyìwǒchīde shíwù. Suǒyǐ,nǐxiànzài dōu chīshénme? Zǎocān chīyīge miànbāo,yīge...
16.08.2018

Alimentos saludables

Lección 171: Alimentos saludables En esta lección aprenderá: zhī shūcài gānlào Dàn miànbāo Bōcài dòufu fānqié mǎlíngshǔ qiézi xiānggū Wōjù yángcōng yōugē Shū lào
16.08.2018

Preparación de un viaje

Lección 170: Preparación de un viaje En esta lección aprenderá: Wǒzhèngzài zhǔnbèi yào qùměiguólǚyóu Suǒyǐ,wǒbìxūyào huāhěnduōshíjiān bǎhěnduōshìqíng xiān zuòwán Bǐrúshuōne? Wǒyào xiān qùyínháng bǎqián huàn měijīn Zài qùlǚxíng shèfù...
16.08.2018

El tiempo es oro

Lección 169: El tiempo es oro En esta lección aprenderá: Jièqián Huànqián zhuànqián huāqián fùqián Huā shíjiān fù Zhuàn
16.08.2018

Diferencias entre países

Lección 168: Diferencias entre países En esta lección aprenderá: - Zhùzài bùyīyàng guójiāde rén,tāmen de shēnghuózěnme yàng? - Wǒmen mài de dōngxi búhuìhěn guì. - Nǐzhège yuèyào mǎi de dōngxi xūyào duōshǎo qián? - Tāmen zhège yuè de q...
16.08.2018

Ahorrar dinero para viajar

Lección 167: Ahorrar dinero para viajar En esta lección aprenderá: Wǒyào cóng xiànzài kāishǐcúnqián le O, nǐdǎsuàn yào mǎi guìde dōngxi ma? Búshì, wǒdǎsuàn míngnián yào chūguólǚyóu Suǒyǐnǐxūyào hěnduōqián ma? Méi cuò Wǒtīngshuōnàb...
16.08.2018

Entregar tareas o deberes

Lección 166: Entregar tareas o deberes En esta lección aprenderá: Nǐwèi shénme méiyǒu xiěnǐde gōngkè? Yǒu yīxiēzìwǒbúhuìxiě Nànǐkěyǐyòng zìdiǎn ā Wǒzhīdào Kěshìwǒzuótiān wàngjìbǎzìdiǎn dài huíjiā Hǎo, nǐxiān yòng pīnyīn bǎdáàn xiě...
16.08.2018

Pinyin, simplificado y tradicional

Lección 165: Pinyin, smplificado y tradicional En esta lección aprenderá: Pīnyīn Jiǎntǐ Fántǐ Pīn Fán
16.08.2018

Solicitando un trabajo

Lección 164: Solicitando un trabajo En esta lección aprenderá: qǐng jìn Nàbiān qǐng zuò Xièxie Xūyào hēdiǎn shénme ma? Wǒqǐng wǒmìshūnáguòlái Bú yòng máfan le, xièxie Hǎo, jīntiān lái zhèlǐyǒu shénme shìqǐng? Wǒxiǎng qǐngwèn ...
16.08.2018

Reuniones

Lección 163: Reuniones En esta lección aprenderá: Fāshēng jiāohuàn míngpiàn Jīnglǐ yuángōng fā Lǐ
16.08.2018

Tengo una cita de amor

Lección 162: Tengo una cita de amor En esta lección aprenderá: Nǐjīntiān zěnme chuān de nàme piàoliàng? Yīnwèi wǒyào gēn yīge nánshēng qùyuēhuì Nǎge nánshēng nàme xìngyùn? Shìwǒtóngshìjièshào gěi wǒrènshi de Nànǐmen liǎngge yào qùnǎ...
16.08.2018

Cita de amor

Lección 161: Cita de amor En esta lección aprenderá: Yuēhuì diànyǐngyuàn pǎobù Bǐsài yùndòng bǐsài Hǎibiān Hǎi yóuyǒng huódòng pǎo sài yóu yǒng yuē
16.08.2018

Malos hábitos

Lección 160: Malos hábitos En esta lección aprenderá: Xiànzài fāngbiàn gēn nǐliáotiān ma? Kěyǐ Nǐxiǎng gēn wǒliáo shénme? Wǒtīngshuōnǐjiāo dào le yīge xīnde nǚpéngyǒu Tāméi gàosùnǐwǒmen yǐjīng fēnshǒu le ma? Zěnme nàme kuài? ...
16.08.2018

Festividades

Lección 159: Festividades En esta lección aprenderá: Jiérì qìngzhù shèngdànjié chūnjié Qíngrénjié yuándàn Chúxī guònián yuánxiāojié qīngmíngjié láodòngjié mǔqīnjié duānwǔjié zhōngyuánjié fùqīnjié zhōngqiūjié...
16.08.2018

Presión por trabajar horas extras

Lección 158: Presión por trabajar horas extras En esta lección aprenderá: Wèi shénme nǐjīntiān nàme wǎn cái huíjiā? Yīnwèi lǎobǎn yòu yào wǒjīntiān zài gōngsījiābān Nǐzuìjìn hǎo xiàng chángcháng jiābān Nǐde gōngzuòyídìng hěn xīnkǔ ...
16.08.2018

Aperitivos, pasabocas o refrigerio

Lección 157: Aperitivos, pasabocas o refrigerio En esta lección aprenderá: língshí qiǎokèlì bīngqílín bǐnggān tángguǒ xiǎopéngyǒu dàrén bīng qí Bǐng Gān Lín Qiǎo lì zǎocān La
16.08.2018

Mi secretaria le ayudará a programar una cita

Lección 156: Mi secretaria le ayudará a programar una cita En esta lección aprenderá: Wéi? Qǐngwèn shìLín xiānshēng ma? WǒshìYáng xiǎojiě Yáng xiǎojiěnín hǎo Yǒu shénme xūyào wǒbāngmáng de? Wǒyǒu yīxiēshìqíng xiǎng yào zhǎo ...
16.08.2018

Mi oficina nueva

Lección 155: Mi oficina nueva En esta lección aprenderá: Zhēn xièxie nǐlái kàn wǒ Bú yòng nàme kèqì Wǒzhǐxiǎng lái kàn nǐxīnde bàngōngshì Jiùzài zhèlǐ Nǐjuéde zěnme yàng? Dōngxīzěnme zhème shǎo Zhǐyǒu yīzhāng zhuōzi gēn yītái...
16.08.2018

Más estaciones

Lección 154: Más estaciones En esta lección aprenderá: Jìjié dōngtiān xiàtiān Chūntiān Qiūtiān Liáng wēnnuǎn xuě xiàxuě jì jié wēn Nuǎn
16.08.2018

Deberes escolares

Lección 153: Deberes escolares En esta lección aprenderá: Lǎoshī, wǒde kǎoshìxiěwán le hěnhao Nǐhěn cōngmíng Wǒkěyǐgēn biéde tóngxuéliáotiān ma? Bù xíng! Háiyǒu rén háiméi xiěwán Suǒyǐnǐyào ānjìng yīdiǎn, ràng tāmen zhuānx...
14.08.2018

Vocabulario en un salón de clase

Lección 152: Vocabulario en un salón de clase En esta lección aprenderá: shàngkè xiàkè huíjiā ānjìng jǔshǒu zhuānxīn gōngkè kǎoshì Gong jìng Jǔ Kǎo zhuān
13.08.2018

Estaba bromeando

Lección 151: Estaba bromeando En esta lección aprenderá: Nǐkànqǐlái zěnme nàme lèi? Zuótiān wǎnshàng yòu gēn nǎge nánshēng chūqùwán le? Bié zài nàbiān húshuō Nǐshēngqìle ō? Gānggang shìzài gēn nǐkāi wán xiào de Bú ...
11.08.2018

Actividades del hogar

Lección 150: Actividades del hogar En esta lección aprenderá: jiāshì Xǐwǎn xǐyīfú zhǔfàn sǎodì sǎocèsuǒ tuōdì cā chuānghù cā zhuōzi cā jìngzi cā bēizi xīnkǔ chuāng Hù Cā xīn Sào Tuō
11.08.2018

Actividades del hogar

Lección 150: Actividades del hogar En esta lección aprenderá: jiāshì Xǐwǎn xǐyīfú zhǔfàn sǎodì sǎocèsuǒ tuōdì cā chuānghù cā zhuōzi cā jìngzi cā bēizi xīnkǔ chuāng Hù Cā xīn Sào Tuō
11.08.2018

Estación del tren

Lección 149: Estación del tren En esta lección aprenderá: Qǐngwèn yīxià Zhèbān gōngchēshìdào Sogo bǎihuògōngsīma? Zhè bān ma? Bú shì Nǐyīnggāi yào zuòqīshíwǔhào de gōngchē Hǎo Nànǐzhīdào nǎlǐmài chēpiào ma? Shàngchēmǎi jiùk...
11.08.2018

Estación del tren

Lección 149: Estación del tren En esta lección aprenderá: Qǐngwèn yīxià Zhèbān gōngchēshìdào Sogo bǎihuògōngsīma? Zhè bān ma? Bú shì Nǐyīnggāi yào zuòqīshíwǔhào de gōngchē Hǎo Nànǐzhīdào nǎlǐmài chēpiào ma? Shàngchēmǎi jiùk...
5.08.2018

Invitación a un asado

Lección 148: Invitación a un asado En esta lección podrá aprender: tóngyàng Xià xīngqí yī shì yīge jiàrì Nǐdǎsuàn qùnǎlǐ? Wǒde tóngxuéqǐng wǒqùtāmen jiākǎoròu Wǒhěn jiǔméiyǒu kàndào tāmen le Hěn qídài kàndào tāmen xiànzài biàn de ...
5.08.2018

Invitación a un asado

Lección 148: Invitación a un asado En esta lección podrá aprender: tóngyàng Xià xīngqí yī shì yīge jiàrì Nǐdǎsuàn qùnǎlǐ? Wǒde tóngxuéqǐng wǒqùtāmen jiākǎoròu Wǒhěn jiǔméiyǒu kàndào tāmen le Hěn qídài kàndào tāmen xiànzài biàn de ...
2.08.2018

Anteriormente él fue Chef

Lección 147: Anteriormente él fue Chef En esta lección podrá aprender: Zhège shíwùfēicháng hǎo chī Shì shéi zuò de? Shìwòlǎogōng zhǔde Zhēnde ma? Nǐde lǎogōng zhème lìhài a? Duì a Tā zhīqián shì yīge chúshī Ō, nánguài Lái, d...
2.08.2018

Anteriormente él fue Chef

Lección 147: Anteriormente él fue Chef En esta lección podrá aprender: Zhège shíwùfēicháng hǎo chī Shì shéi zuò de? Shìwòlǎogōng zhǔde Zhēnde ma? Nǐde lǎogōng zhème lìhài a? Duì a Tā zhīqián shì yīge chúshī Ō, nánguài Lái, d...
20.07.2018

Mi billetera ha desaparecido

Lección 146: Mi billetera ha desaparecido En esta lección podrá aprender: Wǒde qiánbāo bújiàn le Zhēnde ma? Nǐzuìhòu yīcìkàndào tāshìzài shénme dìfāng? Tājīntiān yìzhídōu zài wǒwàitào de kǒudài lǐmiàn Bú yòng dānxīn Wǒmen xiān qùz...
20.07.2018

Mi billetera ha desaparecido

Lección 146: Mi billetera ha desaparecido En esta lección podrá aprender: Wǒde qiánbāo bújiàn le Zhēnde ma? Nǐzuìhòu yīcìkàndào tāshìzài shénme dìfāng? Tājīntiān yìzhídōu zài wǒwàitào de kǒudài lǐmiàn Bú yòng dānxīn Wǒmen xiān qùz...
30.08.2017

Ir a Asia

Lección 145: Ir a Asia En esta lección podrá repasar: Xíguàn Méi cuò Shìde Duì a jǐ jù jǐge jùzi nàme duō Guàngjiē Yào kàn nǐ zhù zài shénme dìfāng cóng dào Nǐmen cóng chéngshì zuò gōngchē huò huǒchē dào biéde xiǎo ...
30.08.2017

Ir a Asia

Lección 145: Ir a Asia En esta lección podrá repasar: Xíguàn Méi cuò Shìde Duì a jǐ jù jǐge jùzi nàme duō Guàngjiē Yào kàn nǐ zhù zài shénme dìfāng cóng dào Nǐmen cóng chéngshì zuò gōngchē huò huǒchē dào biéde xiǎo ...
16.02.2017

Realmente ese es un mal hábito

Lección 144: Realmente ese es un mal hábito En esta lección aprenderá: Jīntiān shìwǒdìyícìjiàn wǒnánpéngyǒu de fùmǔqīn Nǐkěyǐgěi wǒyīxiējiànyìma? Kěyǐa Nǐyīnggāi yào dài yīge lǐwùqùsòng gěi tāmen Hǎo zhǔyì Háiyǒu biéde ma? Nǐyídìng yào yǒu lǐ...
16.02.2017

Realmente ese es un mal hábito

Lección 144: Realmente ese es un mal hábito En esta lección aprenderá: Jīntiān shìwǒdìyícìjiàn wǒnánpéngyǒu de fùmǔqīn Nǐkěyǐgěi wǒyīxiējiànyìma? Kěyǐa Nǐyīnggāi yào dài yīge lǐwùqùsòng gěi tāmen Hǎo zhǔyì Háiyǒu biéde ma? Nǐ...
7.01.2017

Elementos en un restaurante

Lección 143: elementos en un restaurante En esta lección aprenderá: Bēizi kuàizi chāzi tāngchí wǎn pánzi zhǐjīn cānjīnzhǐ pán
7.01.2017

Elementos en un restaurante

Lección 143: elementos en un restaurante En esta lección aprenderá: Bēizi kuàizi chāzi tāngchí wǎn pánzi zhǐjīn cānjīnzhǐ pán
8.10.2016

Dormí demasiado

Lección 142: dormí demasiado En esta lección aprenderá: Nǐzuìjìn wèishénme cháng chídào? Zhēn bùhǎo yǐsi Wǒshuìguòtóu le Wǒyīnggāi shìqīdiǎn qǐchuáng de Kěshìwǒde nàozhōng méiyǒu jiào Zhège jièkǒu tài làn le Nǐduìnǐde gōngzuòyīnggāi yào zài r...
8.10.2016

Dormí demasiado

Lección 142: dormí demasiado En esta lección aprenderá: Nǐzuìjìn wèishénme cháng chídào? Zhēn bùhǎo yǐsi Wǒshuìguòtóu le Wǒyīnggāi shìqīdiǎn qǐchuáng de Kěshìwǒde nàozhōng méiyǒu jiào Zhège jièkǒu tài làn le Nǐduìnǐde gōngzuò...
6.04.2016

Me siento enfermo

Lección 141: me siento enfermo En esta lección aprenderá: Yí, nǐ zěnme le? Wǒ hǎo xiàng shēngbìng le Nǐ juéde shēntǐ nǎlǐ bù shūfu? tóu tòng hóulóng tòng Háiyǒu késòu Nǐ dàgài shì gǎnmào le Nǐ yào qù kàn yīshēng ma? bú yòng kàn Wǒ...
6.04.2016

Me siento enfermo

Lección 141: me siento enfermo En esta lección aprenderá: Yí, nǐ zěnme le? Wǒ hǎo xiàng shēngbìng le Nǐ juéde shēntǐ nǎlǐ bù shūfu? tóu tòng hóulóng tòng Háiyǒu késòu Nǐ dàgài shì gǎnmào le Nǐ yào qù kàn y...