Hofburg Vídeň – Císařská apartmá, Sisi Museum, Stříbrná komnata

Až do roku 1918 byl rozlehlý hradní komplex v srdci Vídně politickým centrem monarchie. Dnes plní stejnou funkci v demokratickém Rakousku. Tam, kde tvořil osvícenský panovník císař Josef II. své revoluční reformy, kde zasedal a upravoval mezinárodní vztahy Vídeňský kongres a kde přijímal císař František Josef hosty na audiencích, má dnes své sídlo rakouský prezident a jeho administrativa. V asymetrickém a extravagantně působícím komplexu budov s 19 nádvořími a 18 samostatnými trakty jsou umístěny ičetné kulturní instituce, mezi jinými slavná Španělská dvorní jízdárna nebo Rakouská národní knihovna. Vídeňský Hofburg je velmi atraktivní místo zejména pro návštěvníky, kteří se zajímají o dějiny habsburské monarchie. S jednou vstupenkou se otevírají brány ke třem fascinujícím pamětihodnostem imperiálního Rakouska. Ve Stříbrné komnatě jsou vystaveny nádherné jídelní servisy, luxusní stolní dekorace pro slavnostní tabule, dosahující délky až 30 m, a exkluzivní stolní prostírání, dokumentující přepych a okázalost kultury stolování habsburských panovníků. Sisi Museum představuje návštěvníkům legendární císařovnu Alžbětu.Četné a zčásti velmi osobní exponáty umožňují poznat mnohostrannou a mnohdy rozporuplnou osobnost císařovny a nahlédnout do jejího soukromého i veřejného života. Žádné jiné místo není tak prodchnuto tajemným kouzlem této jedinečné ženy a nikde jinde není mýtus Sisi tak všudypřítomný jako zde. Prohlídkou Císařských apartmá získá návštěvník představu o životě nejslavnějšího manželského páru v Rakousku. 19 místností, které obývali císař František Josef a jeho choť Sisi a k nimž patří pracovny, obytné prostory a audienční sály, je zařízeno historicky-autentickými předměty a nábytkem. Se svým relativně skromným půvabem vytvářejí zajímavý kontrast k okázalému přepychu, který vládl v letní rezidenci na zámku Schönbrunn.

0 Likes     0 Followers     1 Subscribers

Sign up / Log in to like, follow, recommend and subscribe!

Website
http://www.hofburg-wien.at
Description
Až do roku 1918 byl rozlehlý hradní komplex v srdci Vídně politickým centrem monarchie. Dnes plní stejnou funkci v demokratickém Rakousku. Tam, kde tvořil osvícenský panovník císař Josef II. své revoluční reformy, kde zasedal a upravoval mezinárodní vztahy Vídeňský kongres a kde přijímal císař František Josef hosty na audiencích, má dnes své sídlo rakouský prezident a jeho administrativa. V asymetrickém a extravagantně působícím komplexu budov s 19 nádvořími a 18 samostatnými trakty jsou umístěny ičetné kulturní instituce, mezi jinými slavná Španělská dvorní jízdárna nebo Rakouská národní knihovna. Vídeňský Hofburg je velmi atraktivní místo zejména pro návštěvníky, kteří se zajímají o dějiny habsburské monarchie. S jednou vstupenkou se otevírají brány ke třem fascinujícím pamětihodnostem imperiálního Rakouska. Ve Stříbrné komnatě jsou vystaveny nádherné jídelní servisy, luxusní stolní dekorace pro slavnostní tabule, dosahující délky až 30 m, a exkluzivní stolní prostírání, dokumentující přepych a okázalost kultury stolování habsburských panovníků. Sisi Museum představuje návštěvníkům legendární císařovnu Alžbětu.Četné a zčásti velmi osobní exponáty umožňují poznat mnohostrannou a mnohdy rozporuplnou osobnost císařovny a nahlédnout do jejího soukromého i veřejného života. Žádné jiné místo není tak prodchnuto tajemným kouzlem této jedinečné ženy a nikde jinde není mýtus Sisi tak všudypřítomný jako zde. Prohlídkou Císařských apartmá získá návštěvník představu o životě nejslavnějšího manželského páru v Rakousku. 19 místností, které obývali císař František Josef a jeho choť Sisi a k nimž patří pracovny, obytné prostory a audienční sály, je zařízeno historicky-autentickými předměty a nábytkem. Se svým relativně skromným půvabem vytvářejí zajímavý kontrast k okázalému přepychu, který vládl v letní rezidenci na zámku Schönbrunn.
Language
🇨🇿 Czech
last modified
2017-11-28 15:16
last episode published
2011-05-01 19:24
publication frequency
0.0 days
Contributors
Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. author   owner  
Explicit
false
Number of Episodes
76
Rss-Feeds
Detail page
Categories
Society & Culture Education History Arts

Recommendations


Episodes

Date Thumb Title & Description Contributors
1.05.2011

01 - Intro

www.hofburg-wien.at | Download Tour-Guide (PDF)© by Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H.
Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. author
1.05.2011

02 - Všeobecné údaje o Stříbrné komoře a sbírkách měděného nádobí

Po zániku monarchie v roce 1918 bylo více oddělení nyní osiřelé obrovské domácnosti vídeňského dvora shromážděno v “Dvorní komoře stříbra a stolního vybavení“ a od roku 1923 společně s objekty ze sbírky porcelánu jakož i Dvorního cukrářství, Dvorního ...
Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. author
1.05.2011

03 - Stará stříbrná komora, různé servisy, stříbrné příbory

V první místnosti Dvorní komory støíbra a stolního vybavení s dubovými vitrínami, které pochazejí ještì z dob monarchie, vidíte jednotlivé kusy nebo èásti starovídeòských, uherských a èeských servisù jakož i pøíklady bílo-zlatého sanitárního porcelánu...
Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. author
1.05.2011

04 - Dvorní prádlo, prostírání pro státní návštěvy

Ve vitrínì uprostøed jsou vystaveny objekty z císaøské prádelny. Do roku 1872 se prádlo dvorní domácnosti oznaèovalo rùznými razítky a žlutou barvou, teprve pozdìji byly na prádle vyšívány monogramy a korunky. Osušky a ložní prádlo byly døíve výluènì ...
Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. author
1.05.2011

05 - Sanitární porcelán

Ještì pøedtím než si Alžbìta v roce 1876 jako první èlen rakouského císaøského domu nechala zøídit vlastní koupelnu podle dnešních mìøítek, neexistovaly koupelny v moderním smyslu, ale i poté se vìtšina pøíslušníkù dvora musela spokojit se sanitárními...
Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. author
1.05.2011

06 - Minton - Servis

Zvláštností je neobyèejný anglický jídelní servis, který byl dárkem císaøovny Alžbìty císaøi Františku Josefu pro lovecký zámeèek Offensee. Návrh z roku1870 pochází od Williama Colemana a znázoròuje naturalistickým zpùsobem hmyz, ptáky, moøskou faunu ...
Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. author
1.05.2011

07 - Grand Vermeil

K nejvýznamnějším servisům Dvorní komory na stříbro patří bezesporu Grand Vermeil. Toto vrcholné dílo francouzského zlatnictví čítalo původně předměty k prostíraní pro 40 osob. Vídeňskými stříbrotepci byl tento servis kolem roku 1850 rozšířen na 140 k...
Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. author
1.05.2011

08 - Stříbro z Vídeňské dvorní tabule

V této poslední místnosti pùvodní èásti bývalé Dvorní komory støíbra a stolního vybavení jsou v prostøední vitrínì vystaveny støíbrné talíøe, podnosy, mísy, hrnce a teriny, které dávají pøedstavu o rozsahu dennì používaného støíbra pro dvorní tabuli. ...
Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. author
1.05.2011

09 - Státní prostírání

Servis v historizujícím stylu nazývaný „Hofform“, který se ještì dlouho po skonèení monarchie až do roku 2000 používal pro státní bankety, pochází z Vídeòské porcelánové manufaktury. Støíbrné talíøe, které se kdysi u dvorních tabulí používaly pro jedn...
Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. author
1.05.2011

10 - Alžběta, cestovní servis Miramare

Pro cesty ke své vile vystavìné na øeckém ostrovì Korfu zvané „Achilleion“ používala císaøovna loï „Miramare“. Na této jachtì mìla císaøovna k dispozici speciálnì zhotovený jídelní servis a pøíbory z alpaky, tedy z postøíbøeného kovu. Tvar servisu poc...
Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. author
1.05.2011

11 - Milánská stolní dekorace

U pøíležitosti korunovace císaøe Ferdinanda na krále lombardsko-benátského roku 1838 byla objednána monumentální tak zvaná Milánská stolní dekorace. Jedná se o nejrozsáhlejší soupravu Komory støíbrného nádobí, která podle potøeby dosahuje délky až 30 ...
Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. author
1.05.2011

12 - Ceremonie omývání nohou

U vídeòského dvora se zachovávala staletá tradice, kdy císaø a císaøovna na Zelený ètvrtek omývali nohy 12 mužùm a 12 ženám. Tato tradice byla upomínkou na pokorné omývání nohou apoštolù Kristem. Tato ceremonie se provádìla u starých, chudých a nemoho...
Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. author
1.05.2011

13 - Habsburský servis

Dezertní servis, nazývaný døíve „Laxenburský servis“, byl objednán ve Vídeòské manufaktuøe roku 1824 u pøíležitosti svatby arcivévody Františka Karla s královskou dcerou Žofií Bavorskou, rodièù pozdìjšího císaøe Františka Josefa. Na konci 18. století ...
Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. author
1.05.2011

14 - Stolní servis pro arcivévodu Ferdinanda Maxe

Tento servis byl dopraven do Vídnì ze zámku Miramare u Terstu, bývalé rezidence arcivévody Ferdinanda Maxe, pozdìjšího císaøe Maximiliána Mexického. Tento arcivévoda byl mladším bratrem císaøe Františka Josefa. Roku 1854 zaèal velet c.k. námoønictvu. ...
Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. author
1.05.2011

15 - Thunský bílo-zlatý servis

Bílo-zlatý jídelní servis byl zakoupen roku 1851 pro císaøe Ferdinanda. Ferdinand, který od poddaných obdržel pøídomek „Dobrotivý“, se vzdal v dùsledku revoluce roku 1848 trùnu ve prospìch svého mladého synovce Františka Josefa a pøesídlil na Pražský ...
Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. author
1.05.2011

16 - Stolní dekorace nazvaná„Novofrancouzská”

Jeden z prvních pøedmìtù do nové domácnosti mladého císaøe Františka Josefa, poøízených po jeho nástupu na trùn po revoluèních událostech roku 1848, byla tak zvaná Novo-francouzská stolní dekorace, objednaná v letech 1850/1851 v Paøíži. Je vyrobena z ...
Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. author
1.05.2011

17 - Jídelní a dezertní servis se zelenými pásky (Sèvres)

www.hofburg-wien.at | Download Tour-Guide (PDF)© by Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H.
Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. author
1.05.2011

18 - Zlaté klasové teriny

www.hofburg-wien.at | Download Tour-Guide (PDF)© by Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H.
Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. author
1.05.2011

19 - Skládání ubrousků (labuť), stolní textilie

Skládání ubrouskù plné fantazie je starým umìním, které ale bohužel vymírá. Komplikované kreace ve tvaru vìjíøù, ryb, mušlí, labutí, kachen èi kvìtù se používalo jako stolní dekorace pøedevším v raném baroku. Zdaøí se ale pouze za pøedpokladu, že jsou...
Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. author
1.05.2011

20 - Zlatý servis

Zlatý servis je nejnádhernìjším porcelánovým servisem císaøského dvora. Všechny kusy tohoto stolního servisu pro 12 osob jsou pokryty leštìným zlatem, z èásti také uvnitø a na spodu. Jemné ornamenty z matného zlata si berou pøedlohy z antických ozdobn...
Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. author
1.05.2011

21 - Míšeňský servis

V Míšni byla roku 1710 založena první a na dlouhou dobu nejlepší porcelánová manufaktura v Evropì. Míšeòský servis, který vznikl kolem roku 1775, je dominován bohatou malbou s florálními motivy. Tvary jsou dobrými pøíklady „barokního klasicismu“. Zatí...
Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. author
1.05.2011

22 -„Starofrancouzská“ stolní dekorace

Tato stolní ozdoba byla objednána v Paøíži roku 1838 u pøíležitosti korunovace císaøe Ferdinanda na lombardsko-benátského krále v Milánì. Výrobce však není znám. U dvora se velké zahranièní objednávky èasto držely v tajnosti nebo byly vyøizovány nejvy...
Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. author
1.05.2011

23 - Talíře s panoramaty

Po Míšni byla roku 1718 ve Vídni založena druhá nejstarší porcelánová manufaktura Evropy. Porcelán byl tehdy sice oblíbeným a drahým objektem pro sbìratele, avšak císaøské tabule – s výjimkou dezertù - nebyl ještì hoden. Díky tomu, že bylo ve váleènýc...
Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. author
1.05.2011

24 - Kandelábry z novofrancouzské stolní dekorace (Arena)

V atriu vidíte „kandelábry“ neboli pozlacené bronzové stolní ozdoby, které, obložené cukrovím, zdobily císaøskou tabuli. Patøí ke stolní ozdobì zvané „novofrancouzská“ mladého císaøe Františka Josefa. www.hofburg-wien.at | Download Tour-Guide (PDF)© b...
Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. author
1.05.2011

25 - Alexandr Lotrinský / Porcelán Imari

Komora støíbrného nádobí vdìèí vévodovi Karlu Alexandru Lotrinskému za zajímavou a rozsáhlou sbírku východoasijského porcelánu z doby kolem roku 1700. Karel Alexandr byl mladším bratrem císaøe Františka Štìpána, manžela Marie Terezie. Roku 1744 se ože...
Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. author
1.05.2011

26 - Příbor císařovny Marie Terezie

S pøíborem Marie Terezie se nám dochovaly velice osobní pøedmìty této panovnice. Jednalo se o pøíbor, který byl zhotoven pouze pro ni a používán pouze jí samotnou a který ji všude doprovázel. Skládá se z nože, vidlièky, servírovací vidlièky a lžíce, d...
Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. author
1.05.2011

27 - Vídeňské stříbro z dvorní tabule

To, že se z døívìjších epoch nedochovalo témeø žádné støíbro z dvorní tabule, má dva dùvody: buï bylo opotøebované stolní støíbro, které již vyšlo z módy, èasto neúprosnì roztavováno, aby mohlo být novì zpracováno nebo se jeho majitel dostal do finanè...
Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. author
1.05.2011

28 - Anglický dezertní servis Minton

Tento dezertní servis anglické manufaktury byl jedním z nejkrásnìjších kusù na londýnské svìtové výstavì roku 1851. Porcelánový servis sestávající ze 116 dílù byl vyznamenán nejvyšší cenou za své estetické provedení. Anglická královna Viktorie tento s...
Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. author
1.05.2011

29 - Císařské schodiště

Po Císaøském schodišti s pøepychovým štukovým mramorem a pozlacenými vázami z bronzu se dostanete, jako kdysi císaø František Josef, do hlavního poschodí. Hofburg byl po více než šest století rezidencí Habsburkù a tím také centrem Svaté øíše øímské. V...
Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. author
1.05.2011

30 - Vchod Sisi Museum

V dubnu roku 1854 pøijela sotva šestnáctiletá vévodkynì Alžbìta Bavorská do Vídnì, aby se provdala za svého bratrance císaøe Františka Josefa. Po svatbì se nastìhovala do svého apartmá v Hofburgu a vstoupila do imperiálního svìta rakouské monarchie. N...
Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. author
1.05.2011

31 - Smrt

10. září roku 1898 šokovala Evropu následující zpráva: císařovna Alžběta Rakouská byla zavražděna! Alžbětina tragická smrt znamenala konec pohnutého nešťastného ba často chybně chápaného života neobvyklé osobnosti. Přispěla ale také ke vzniku mýtu, kt...
Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. author
1.05.2011

32 - Vznik mýtu

Novinové výstøižky na tabulích pøed vámi a za vámi se zabývají otázkou, jak vidìli Alžbìtu novináøi té doby. Ukazují velmi jasnì, že Alžbìta nebyla za svého života všeobecnì oblíbená a oslavovaná krásná císaøovna, plnící titulní stránky novin. Skuteèn...
Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. author
1.05.2011

33 - Ikona

Za Alžbětina života se veřejnost jen pramálo zajímala o poněkud „podivnou císařovnu“, která se stahovala do ústraní. Teprve po její smrti byly objeveny možnosti komercializace legendy o nešťastné krásné císařovně, která příšla tragicky o život. Začaly...
Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. author
1.05.2011

34 - Pomníky

Po Alžbìtinì smrti byly na její poèest zøízeny èetné pomníky. Ještì døíve než ve Vídni se v letech 1901 a 1902 konaly v Budapešti dvì soutìže o nejlepší návrh na vytvoøení Alžbìtina pomníku. Tato èinnost a další v Salcburku vedly k tomu, že byl koneèn...
Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. author
1.05.2011

35 - Klotzova socha

Jednoduchá stojící postava císaøovny, která byla vytvoøena pro Salcburk, inspirovala vídeòského sochaøe Hermanna Klotze, který obohatil svou verzi o jeden pohybový prvek. Postava „vznešenì kráèející“ byla vytvoøena jako malá plastika v životní velikos...
Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. author
1.05.2011

36 - Alžběta ve filmu

Teprve na základì filmových produkcí se stala Alžbìta svìtovì známou a zbožòovanou „Sissi“. K tomu pøispìla pøedevším legendární filmová trilogie „Sissi“ od Ernsta Marischky z padesátých let, která proslavila mladou Romy Schneiderovou. Ovlivnila a dos...
Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. author
1.05.2011

37 - Dětství a mládi v Bavorsku

Alžbìta se narodila 24. prosince roku 1837 v Mnichovì jako dcera vévody Maxmiliána Bavorského a bavorské královské dcery Ludoviky. Sisi – jak je Alžbìta v rodinném kruhu nazývána - se v mnohém podobá svému otci. Tento vévoda, který má blízký vztah k p...
Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. author
1.05.2011

38 - Zasnoubení v Ischlu

V létě 1853 doprovází Sisi svou matku a starší sestru Helenu - zvanou Néné – do Bad Ischlu, aby spolu s ostatními oslavila 23. narozeniny svého bratrance, mladého císaře Františka Josefa. Pravým důvodem této cesty jsou však svatební plány, které ukuly...
Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. author
1.05.2011

39 - Šaty z předsvatebního večera

Po zasnoubení v Ischlu se Sisi vrací zpátky do Bavorska, kde jsou okamžitì zahájeny svatební pøípravy. Kromì toho se Sisi velmi intenzívnì pøipravuje na svou budoucí úlohu rakouské císaøovny. Sisi zaèíná mít stísnìný pocit a její strach z vídeòského d...
Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. author
1.05.2011

40 - Svatba

Svatbou dne 24. dubna 1854 začíná pro Alžbětu zcela nové období života. Slavnosti a ceremonie, cizí pohledy, vysoké nároky a velká očekávání přesahují Alžbětiny síly. Během své první velké recepce v nové roli císařovny se náhle z vyčerpání rozpláče a ...
Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. author
1.05.2011

41 - Raab

Na stìnì vidíte obraz malíøe Georga Raaba, na nìmž je vyobrazena císaøovna se slavným rubínovým náhrdelníkem u pøíležitosti oslav støíbrné svatby císaøského páru v roce 1879. Tento šperk patøí k dnes již neexistujícím korunovaèním klenotùm Habsburkù. ...
Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. author
1.05.2011

42 - Winterhalter

Mladá císaøovna trpí stále více nespavostí, nechutenstvím a trvalým kašlem. Aby se zabránilo onemocnìní plic, je na radu lékaøù poslána na Madeiru. Poprvé je Sisi opìt svobodná, zbavená jakýchkoli povinností a plnými doušky si užívá života daleko od d...
Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. author
1.05.2011

43 - Uherská královna

Alžběta se naučila stále častěji využívat svou krásu k prosazení svých zájmů. O aktivní politické dění se příliš nezajímala a tak se stalo jen jednou, že zasáhla do vládních záležitostí svého muže. Tehdy šlo o pomoc Uhrám. Alžběta pociťuje velkou nákl...
Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. author
1.05.2011

44 - Uherské korunovační šaty

Před portrétem Alžběty jako uherské královny si můžete prohlédnout další šaty. Je to replika uherských korunovačních šatů, které byly ušity v módním salonu Worth v Paříži. Když František Josef a Alžběta po korunovaci vycházejí z kostela sv. Matyáše, v...
Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. author
1.05.2011

45 - Reprezentace

Se stále vzrùstající nevolí plní Alžbìta své povinnosti cisaøovny. Reprezentace je jí nepøíjemná, dvorní ceremonie obtížné a z hloubi duše pohrdá strnulými hierarchickými strukturami a intriky u vídeòského dvora. www.hofburg-wien.at | Download Tour-Gu...
Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. author
1.05.2011

46 - Jízda na koni

Císaøovna nachází útoèištì pøed vídeòským dvorem ve sportu, v pìstování kultu krásy a v cestování. Jednou z nejvìtších Alžbìtiných vášní je od dìtství jízda na koni. Krasojízdì se nauèila již od svého otce, nyní absolvuje cisaøovna tvrdý trénink a stáv...
Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. author
1.05.2011

47 - Krása

Alžběta byla považována za jednu z nejkrásnějších žen své doby a také si toho byla patřičně vědoma. Péče o krásu zabírala většinu času z jejího každodenního programu. Zvláště pyšná byla na své husté vlasy, které dosahovaly až skoro na zem. Také jim vě...
Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. author
1.05.2011

48 - Zdraví

Sportovnì založená císaøovna, která peèlivì dbá o svou tìlesnou schránku, je samozøejmì také pod stálým lékaøským dohledem. Ví dobøe, že ke zdravému tìlu a krásnému oblièeji patøí i zdravé a krásné zuby. Zubaøské instrumenty jejího osobního zubního lé...
Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. author
1.05.2011

49 - Centrum

Po tragické sebevraždì svého jediného syna Rudolfa v roce 1889 Alžbìta stále více hoøkne, stahuje se do sebe a straní se lidí. Je stále ostýchavìjší a nepøístupnìjší a chodí už pouze v èerném. www.hofburg-wien.at | Download Tour-Guide (PDF)© by Schloß...
Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. author
1.05.2011

50 - Vitrína s vějíři a smutečními šperky

Vìjíøe, závoje a sluneèníky provázejí císaøovnu na každém kroku. Poskytují jí nutnou ochranu pøed pohledy zvìdavcù. Alžbìta nesnáší, když na ni lidé civìjí. Jako patnáctiletá píše: „Možná, že budu pozdìji chodit vždy jen zahalená závojem, a ani moje b...
Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. author